Calidad y Medioambiente

Mediante a Política de Calidade e Medio Ambiente, a Xerencia de Mecanizados Moan, S.L.L. establece o obxectivo de proporcionar aos clientes os produtos e servizos demandados cos requisitos esixidos polos mesmos, mellorando en cada momento a eficacia do servizo prestado; e o compromiso continuo de previr a contaminación que poida orixinar o desempeño da nosa actividade, na medida que sexa técnica e economicamente viable.

 

En Mecanizados Moan, S.L.L., empresa dedicada a fabricación, mantemento e reparación de todo tipo de pezas, compoñentes e maquinaria decidímonos a implantar un Sistema Integrado de Xestión de Calidade e Medio Ambiente, conformes ás normas UNE-EN- ISO 9001:2008 e 14001:2004; que se fundamenta nos seguintes puntos, considerados como obxectivos con carácter de directrices xerais:

 

  • Mellorar continuamente a eficacia na prestación dos nosos servizos, en especial a rapidez na solución de urxencias que os nosos clientes póidannos expor..
  • Cumprir os requisitos esixidos polos clientes, os establecidos no Sistema de Xestión, os legais e os regulamentarios que sexan de aplicación á nosa actividade.
  • Proporcionar aos nosos traballadores información e formación sobre os aspectos ambientais ligados á nosa actividade, así como os medios que sexan necesarios para previlos ou minimizalos co fin de que o seu comportamento no posto de traballo reflicta unha clara sensibilización ambiental.
  • Asumir os compromisos de mellora continua e de protección ao medio ambiente, incluida a prevención da contaminación, realizando as súas actividades de maneira que se minimicen os impactos ambientais, mediante un uso sustentable dos recursos, a protección da biodiversidade e dos ecosistemas, e establecendo obxectivos que o garantan.
  • Formar a todos os empregados da organización, co fin de mellorar a calidade dos servizos prestados e produtos fabricados.
  • Analizar de forma permanente toda a información, tanto a propia como a proporcionada polos nosos clientes, para previr fallos e mellorar a prestación dos servizos e a calidade dos nosos produtos.
  • Detectar os produtos defectuosos e eliminar as causas que os orixinan.

 

Esta Política revisarase polo menos anualmente para ver a súa continua adecuación. Deberá ser comunicada a todo o persoal de Mecanizados Moan, S.L.L. e ás persoas que, non pertencendo á Empresa, traballen no seu nome.

A política terá carácter público, e será distribuída a toda persoa ou entidade que a solicite.

Aprobado pola xerencia, o 10 de abril de 2017